Kommenteeri

Kuidas läheb endistel Lilleoru Põhikooli õpilastel?

Kool on midagi enamat kui asutus, kus omandatakse haridust. Siin saadakse
ettevalmistus tulevikuks, luuakse sõprussuhteid, arendatakse lapses olemasolevaid tugevusi, õpitakse koostööd, mängitakse ja toetatakse teineteist. Seega on kooli valimine, kus laps alustab kooliteed, üks tähtsamaid otsuseid, mis vanem oma lapse jaoks teeb. See mõjutab lapse kogu edaspidist elu - õppimist, väärtuseid, sõprade valikut, huvialasid ja üldist toimetulekut elus.
Lilleoru Põhikool tähtsustab lisaks õppimisele tähelepanu- ja keskendumisvõime arendamist, üksteisega heatahtlikku ja sõbralikku suhtlemist, üksteise toetamist, emotsioonidega toimetulekut ning looduses õppimist ja loodusega kooskõlas
elamist. Meie eesmärgiks on luua nii lastele kui koolikogukonnale turvaline,
teadlikku ning terviklikku arengut toetav kasvu- ning õppekeskkond. 2020/2021
õppeaastal õpib Lilleoru Põhikooli 1.-2. ja 3.-4. liitklassides kokku 11 last. Nii nagu igal õppeaastal liitub meie toreda kooliga uusi õpilasi, nii liiguvad osad õpilased siit edasi uude kooli. Otsustasime uurida kuuelt endiselt Lilleoru Põhikooli perelt, kuidas neil on läinud ja mis väärtused/oskused on meie kool lastele kaasa andnud. Oma mõtteid jagasid meiega Kristiina koos laste Heleene ja Lukasega, Angela oma poja Henryga, Kristi tütre Sandraga, Maarja poja Marteniga, Merle poja Remiga ja Merje oma tütre Doloresega.

1. Kirjeldage palun kooli, kuhu teie laps liikus peale Lilleoru Põhikooli?

Kristiina lapsed Heleene ja Lukas liikusid edasi Pääsküla kooli. Määravateks
märksõnadeks uue kooli valikul, mis asub kodu läheduses, olid integreeritud
energia-, loovus- ja õuevahetunnid. Samuti oli oluline, et võetakse arvesse
varasemat õppemeetodikat. Henry liikus edasi maapiirkonna kooli, kus õpib rohkem kui kakssada õpilast. Sandra jätkab õpinguid Rocca al Mare Kooli teises klassis. Marten liikus edasi uude üldhariduskooli Rae vallas, mille põhiväärtusteks on valikuvabadus, vastutus, ettevõtlikkus ja kestlikkus. Merle poeg Remi ja Merje tütar Dolores läksid edasi õppima Gaia kooli. Kooli valikul meeldis Merlele see, et
tegemist on väikese kooliga, kus pooldatakse looduslähedast mõtteviisi ja
õppemetoodikat. Dolorese valikuks jäi pärast mitme kooli külastust ka Gaia kool, kuna kool sarnanes paljuski Lilleoru kooliga - mänguline õpe, looduslähedus,
pärimuskultuur, eneseväljenduse uurimine, laste võrdne kohtlemine, kokkuhoidmine ning teistega arvestamine.

2. Kas ja kuidas kohanes su laps uue kooliga, sealhulgas ka õppekavaga?

Kõigi laste kohanemisprotsess läks kiirelt ja sujuvalt. Heleene ja Lukas kohanesid uue kooliga koheselt. Uued klassikaaslased olid sõbralikud ja võtsid lapsed kohe omaks. Kooli õppekava täitmine lastele raskusi ei valmistanud. Ainukeseks
erinevuseks, vanema lapse sõnul (kolmas klass), oli kiirem kirjutamise tempo
tundides. Henry kohanes ka väga kiiresti, kuna ta ise on avatud ja sõbralik. Klassikaaslastega ja õpetajatega tekkisid koheselt head suhted, samuti ei valmistanud probleeme õppimine. Esimestel nädalatel olid mõned praktilised küsimused uue kooli kohta ja ilmnesid uued olukorrad, millega kohaneda. Kuid see on pigem
tavaline, mis tuleneb keskkonna vahetusest. Sandra elas uude kooli kiiresti sisse. Üleminek oli sujuv, kerge, motiveeriv ja kulges rõõmsalt. Dolores kohanes kenasti, kuigi alguses pabistas väga. Ta võeti väga kiiresti omaks ning paari nädala pärast tundus nagu Dolores oleks kogu aeg Gaia koolis õppinud.

3. Kui su laps käis Lilleoru Põhikoolis, siis mis sulle selle kooli juures meeldis?

"Hindasin kõrgelt looduses viibimist, hommikust matka kooli, vaba ja loovat mänguaega, loovat lähenemist nii päeva- kui õppetööle, laste kaasamist ja teadlikkuse arendamist. Nüüd, kus mu laps käib nii öelda tavakoolis, on selgelt tunda vahet, kui uurida koolipäeva kohta. Lilleoru Põhikoolis käies oli tal peaaegu alati midagi huvitavat rääkida päevasündmustest". Nii kirjeldab Henry ema oma mõtteid kooli kohta. Kristiina, Kristi ja Maarja pidasid väga oluliseks toetavat koolikeskkonda ning õpetajate toetavat suhtumist õpilastesse ja nende peredesse. Sama ütleb ka Remi ema Merle: "Õpetajatel oli avatud suhtumine erinevate teemade puhul - olgu siis rõõmud või mured, alati kuulati ära." Merje aga väärtustas loomulikku õppeprotsessi, kus oli oluline, et lapsel saaks õpitav teema selgeks. Veel pidas Merje oluliseks, et lapsi koheldi võrdselt ning õpiti tundma oma emotsioone.

4. Olulisim väärtus, mis su laps Lilleoru Põhikoolist uude kooli kaasa võttis?

Lilleorus õpitu on andnud igale lapsele kaasa väärtused, oskused ja teadmised, mida rakendada igapäevaelus. Kristiina sõnul andis Lilleorus veedetud aeg lastele kogemuse, et inimesed ei ole klassidesse pandud - piirid ja piiramatuse loome ise. Ikka kuulen oma lapsi ütlemas: “See, et nii tehakse, ei tähenda, et nii ongi!” Selles
ütluses kõlab julgus, teatud laadi teadmine ja mustritus. Ja see on väärtus, mis
ilmneb nüüd uues koolis kiitust saanud kunstitööde, ülesannete lahenduste ja ka
aksepteerimisoskuse kujul. Angela leiab, et tema laps on muutunud avatumaks, enesekindlamaks ja julgemaks. Sandra see-eest usub endasse ja oma võimetesse, on selge eneseväljendusega, iseseisev ja otsustusvõimeline, aus, emotsionaalselt tasakaalukas ning omandas algteadmised joogast ja selle väärtustest/tõhususest. Remi ise leiab, et tema võttis kaasa parema kuulamisoskuse. Dolores aga mõistab, et pole olemas õiget ega valet ning elus tuleb katsetada, millega kaasneb aeg-ajalt ka eksimine.

5. Miks su laps liikus Lilleoru Põhikoolist teise kooli?

Heleene ja Lukas lahkusid, kuna koolitee oli pikk ja laste huvidest ning hobidest
lähtuvalt tuli teha logistilisi-ajalisi ümberkorraldusi. Henry liikus edasi uude kooli
kolimise tõttu. Sandra puhul tuli lahkumissoov temalt endalt, kuna soovis
mitmekesisemat õppekeskkonda. Teiseks põhjuseks oli soov õppida
koduläheduses, mis võimaldaks liikuda iseseisvalt ning kolmandaks soov leida uusi sõpru. Marten aga asus õppima uude kooli, mis vastas kogu pere vajadustele.
Remi ema Merle sõnul mõjutas koolivahetust kõige rohkem logistika korraldamine kolme erineva kooli vahel, mis ei sobinud enam pere rütmiga ja tegi päeva
planeerimise keeruliseks. Teine tegur, mis mõjutas otsust lahkuda, oli sõprade
leidmine ning kolmandaks soov õppida nii öelda tavalise õppekava järgi. Dolorese uude kooli liikumise põhjuseks oli aga sõprade lahkumine koolist.

Nii nagu Lilleoru on andnud oma panuse laste arengusse, on lapsed jätnud oma jälje meie tegemistele, millega on aidanud koolil edasi areneda. Lilleoru
Põhikooli õpetajatel, lastel ja vanematel on väga hea meel kuulda, et meie endistel õpilastel läheb oma praegustes ettevõtmistes edukalt!

Kasutatud materjal:
https://pohikool.lilleoru.ee/oppeinfo

Grete Garmai


Lisa kommentaar

Email again: